Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018
Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018. Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 7062/BKHĐT-ĐKKD ngày 05/10/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo: 1/ Đối với...
Tuyển chọn tư vấn lập Chiến lược phát triển du lịch TPHCM
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào đường link dưới http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/Home/moduleId/564/ma/TTCD/controller/HanhChinhDuKhach/action/HoatDongSDL
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB