Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Dịch vụ cung cấp

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

STT
Nội dung
Số
buổi
01
Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung
 • Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư XDCT
 • Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư XDCT
 • Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  
 • Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)
 • Các hình thức quản lý dự án đầu tư XDCT
1
02
Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư XDCT
 • Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XDCT
 • Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Thiết kế xây dựng công trình
 • Giấy phép xây dựng
 • Quản lý thi công xây dựng công trình
 • Nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng
 • Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng
 • Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia thực   hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1
03
Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
 • Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
     -      Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu
     -      Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
     -      Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
                                            -      Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng
 
04
04
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
 • Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
 • Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
 • Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
 • Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
 • Xử lý tranh chấp hợp đồng
1
05
Quản lý tiến độ dự án đầu tư XDCT
 • Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
 • Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
 • Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
 • Quản lý tiến độ của dự án
1
06
Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
 • Quản lý chất lượng thiết kế công trình xây dựng
 • Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm vật tư, thiết bị)
 • Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình
Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Lập kế hoạch quản lý chất lượng
 • Lập hệ thống quản lý chất lượng
 • Các biện pháp đảm bảo chất lượng
 •  Các biện pháp kiểm soát chất lượng
1
07
Quản lý chi phí dự án.
 • Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XDCT
 • Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Lập tổng mức đầu tư
 • Lập dự toán xây dựng công trình
 •  Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
 • Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
2
08
Quản lý rủi ro (Những rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình ở VN)
 • Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
 • Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Các biện pháp kiểm soát và đối phó với rủi ro
 • Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng
1
09
Thanh quyết toán vốn đầu tư
 • Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
 • Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư
 • Tạm ứng vốn đầu tư
 • Thanh toán khối lượng hoàn thành;
 • Quy trình, thủ tục thanh toán
 • Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
 • Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
 •  Khái niệm và phân loại quyết toán
 • Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán
 • Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư
 • Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
 • Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Quản lý dự án, Chủ đầu tư, nhà thầu
1
10
Các chuyên đề:
 -     Bài học kinh nghiệm từ thất bại và thành công của dự án
 -         Giới thiệu phần mềm Ms project
2
11
Kiểm tra cuối khóa
1
 
Tổng cộng
13 buổi

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB