Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu năng lực của Trung tâm đến quý Cơ quan, Đơn vị để biết và phối hợp trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan về đấu thầu, đào tạo, đầu tư v.v… như sau:   I. Căn cứ pháp lý thành lập: Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư được thành lập theo Quyết định số 3066/QĐ-UB...
Năng lực đã thực hiện
1. Về tư vấn đấu thầu: Trung tâm đã thực hiện một số gói thầu như: Stt Nội dung Hợp đồng Bên mời thầu 1. Tư vấn trong nước thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số...
Thông tin liên hệ
   Điện thoại:  08 38224009  Fax:               08 38295008  Email:           cpi.skhdt@tphcm.gov.vn  
LIÊN KẾT WEB