Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát đánh giá đầu tư
  Chuyên đề Nội dung chi tiết Số buổi 01 Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư 1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy p...
Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
STT Nội dung Số buổi 01 Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng công trình, Những vấn đề chung Giới thiệu tổng quan các văn bản quy...
Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản
  TT   Nội dung 1 Chuyên đề 1:  Tổng quan về đấu thầu: Hệ thống VBPL về đấu thầu; Giới thiệu Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ...
Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao
  TT NỘI DUNG 1 Chuyên đề: Hệ thồng văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu hiện hành: Luật Đấu thầu và Luật Sửa đổi một số luật liên qu...
LIÊN KẾT WEB