Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Dịch vụ công trực tuyến

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

STT

 

Tên thủ tục hành chính

 

Quyết định công bố
của Ủy ban nhân dân thành phố/Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Trực tuyến

 

Bưu chính công ích

 

Mức độ 3

 

Mức độ 4

 

Gửi hồ sơ

 

Trả kết quả

 

I

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (51)

1

Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

2

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

3

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

4

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

5

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

6

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

7

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

8

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

9

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

10

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

11

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

12

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

13

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

15

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

16

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

17

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

18

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

19

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

20

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

21

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

22

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

 

X

X

23

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

25

Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

26

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

27

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

28

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

29

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

30

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

31

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

32

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

33

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

34

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

35

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

36

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

37

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

39

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

40

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

41

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

42

Giải thể doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

43

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

44

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

45

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

46

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

47

Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

48

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

49

Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

50

Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

51

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08/10/2021

 

X

X

X

 

II

 

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (22)

1

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

2

Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

3

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

8

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

9

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

10

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

11

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

12

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

13

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

14

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

15

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

16

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

X

 

X

X

18

Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

19

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

20

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

X

 

X

X

21

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

22

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

X

X

 

III

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (4)

1

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

X

X

2

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

X

X

3

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

X

X

4

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

X

X

 

IV

 

Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (1)

1

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

 

V

 

Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (04 thủ tục)

1

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020

 

 

 

 

2

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

 

 

 

 

3

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

 

 

 

 

4

Xác nhận chuyên gia

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

 

 

 

 

 

VI

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã (15)

1

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

8

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

10

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

13

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

 

 

X

X

 

VII

 

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (2)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

 

VIII

 

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư (3)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

3

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08/11/2021

 

 

 

 

 

IX

 

Lĩnh vực đầu tư (1)

1

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao; hạ tầng và môi trường

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016

 

 

 

 

 

X

 

Lĩnh vực đầu tư bằng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (03 thủ tục)

1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020

 

 

 

 

2

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020

 

 

 

 

3

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020

 

 

 

 

 

XI

 

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (04 thủ tục)

1

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân thành phố)

Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021

 

 

 

 

2

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021

 

 

 

 

3

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân thành phố)

Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021

 

 

 

 

4

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021

 

 

 

 

 

 Số lượt người xem: 23211Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB