Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo về việc lập thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 2967/BTC-TCNH ngày 10/03/2014 và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3029/VP-ĐT đề ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài (gọi tắt là Nghị định số 86/2013/NĐ-CP) và Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định Nghị định số 86/2013/NĐ-CP (gọi tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BTC);

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đề nghị các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải tiến hành lập thủ tục đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và Điều 12 của Thông tư số 11/2014/TT-BTC và nộp về Bộ Tài chính theo thời gian quy định tại Điều 51 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP.


* Lưu ý:
Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (01/10/2013-01/10/2014), các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ngoài thời hạn trên, doanh nghiệp không làm thủ tục thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, hướng dẫn để quý Công ty biết và thực hiện./.
 


Số lượt người xem: 614Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB