Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư

1. Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu:

 

- Luật Đấu thầu 2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7)

- Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

- Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

- Quy trình thủ tục hành chính về giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

+ Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố - Danh mục và nội dung chi tiết.

- Công văn số 544/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2021.

- Công văn số 663/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2021.

- Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

- Công văn số 459/UBND-DA ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đẩy mạnh triển khai công tác đấu thầu qua mạng giai đoạn 2022 – 2025.

- Công văn số 1226/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh triển khai công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đầu thấu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
- Công văn số 4338/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh triển khai công tác đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2022 về quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

2. Các văn bản liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

- Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021.

- Công văn số 1272/UBND-DA ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát đánh giá đầu tư.

 


 


Số lượt người xem: 5001Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB