Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư

1. Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu:

 

- Luật Đấu thầu 2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7)

- Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

- Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

- Quy trình thủ tục hành chính về giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

+ Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

 

 

- Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/07/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/08/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV.

- Công văn số 512/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020.

- Công văn số 525/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020.

- Công văn 2186/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/03/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công văn số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/08/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19.

- Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT ngày 13/09/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

- Công văn 3886/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/04/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý I năm 2021.

- Công văn 6470/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 30/07/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý II năm 2021.

- Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.


2. Các văn bản liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

 

- Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 08/03/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020.

- Công văn số 2919/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 27/03/2021 của Sở Kế hoạch và Đâu tư về việc đẩy mạnh nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; nâng cao tỷ lệ cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 


Số lượt người xem: 3606Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB