Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu, công tác giám sát và đánh giá đầu tư

1. Các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu:

 

- Luật Đấu thầu 2013.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. (Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7)

- Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

- Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 06 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

- Quy trình thủ tục hành chính về giải quyết kiến nghị thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

+ Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

- Công văn số 604/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

- Công văn số 3045/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý I năm 2020.


2. Các văn bản liên quan đến công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

- Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

- Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

- Công văn số 798/UBND-DA ngày 06 tháng 03 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư.

- Công văn số 5036/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư và giám sát đánh giá đầu tư của cộng đồng.


Số lượt người xem: 1632Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB