Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)

Thực hiện đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 05/HĐPH ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo nội dung của văn bản. 

(Đính kèm danh sách các Luật và văn bản hướng dẫn thi hành: 

- Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-TTCP;

- Luật Khiếu nại 2011; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP;

- Luật Tố cáo 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP;

- Luật Tiếp cận thông tin 2016; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP;

- Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


Số lượt người xem: 135Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB