Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Dịch vụ công trực tuyến

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

STT

 

Tên thủ tục hành chính

 

Quyết định công bố
của Ủy ban nhân dân thành phố

 

Trực tuyến

 

Bưu chính công ích

 

Mức độ 3

 

Mức độ 4

 

Gửi hồ sơ

 

Trả kết quả

 

I

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (60)

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với d oanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

22

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

23

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

26

 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
GHI CHÚ: thực hiện kết hợp với thủ tục thành lập doanh nghiệp

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019
Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

 

X

X

 

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

28

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

32

Thông báo lập địa điểm doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

37

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

38

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

39

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

40

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

41

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

42

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

43

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

44

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

45

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

46

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

47

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

48

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

49

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

50

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

51

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

52

Giải thể doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

53

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

54

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

55

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

X

X

X

56

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

57

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

58

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

59

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

60

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

 

II

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội (4)

1

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

2

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

3

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

4

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

X

X

 

III

 

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam (25)

1

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

X

 

 

 

2

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

X

 

 

 

3

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

5

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

6

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

7

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

8

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

9

Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

10

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

11

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

12

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

13

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

14

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân Thành phố (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

15

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

16

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

17

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

18

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

19

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

20

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

21

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

22

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

23

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

24

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

25

Thủ tục bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11/7/2016

 

 

 

 

 

IV

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (4)

1

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

2

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

3

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

4

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

 

V

 

Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (1)

1

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/02/2019

 

 

 

 

 

VI

 

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam - cơ quan khác (3)

1

Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

 

 

2

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

X

 

 

3

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

 

VII

 

Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (4)

1

Thủ tục tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

 

 

 

3

Thủ tục tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

 

 

 

4

Thủ tục xác nhận chuyên gia

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 bãi bỏ nội dung công bố TTHC này trong Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

 

 

 

 

 

VIII

 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã (19)

1

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

4

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

14

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

16

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

 

IX

 

Lĩnh vực quản lý đầu tư công (8)

1

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chính phủ

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

2

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư chương trình sử dụng vốn ngân sách Thành phố

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

3

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, trừ dự án do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

4

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do Thành phố quản lý

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

5

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân thành phố, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách Thành phố

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

6

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

THQH

 

 

 

7

 

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố
Ghi chú: Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận hồ sơ này. Chỉ có Sở XD, Sở GTVT, Sở NN và PTN, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu công nghệ cao thẩm định hồ sơ.

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

 

 

 

 

8

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm A sử dụng vốn ngân sách thành phố

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

ĐTTĐGS

 

 

 

 

X

 

Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư (8)

1

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư
(Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do Ủy ban nhân dân Thành phố lập
(Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

3

Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
(Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

4

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi
(Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

5

Thủ tục Chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

7

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

8

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26/8/2017

 

 

 

 

 

XI

 

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (2)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của Sở - ngành.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

 

XII

 

Lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư (2)

1

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

2

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

 

 

 

 

 

XIII

 

Lĩnh vực đầu tư (1)

1

Thủ tục đăng ký tham gia chương trình kích cầu đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; thương mại và phục vụ sản xuất nông nghiệp; y tế, giáo dục – đào tạo, dạy nghề, văn hóa và thể thao; hạ tầng và môi trường

Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18/3/2016

 

 

 

 

 

XIV

 

Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (2)

1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

 

 

 

 

2

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019

 

 

 

 


Số lượt người xem: 14596Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB