Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin cần biết

Thông báo về việc áp dụng mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án mới


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 --------------                                                                          ----------------------------
                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2013


THÔNG BÁO
Về việc áp dụng mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án mới

 
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 8096/VP-ĐT ngày 15/10/2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các quý cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư (được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) nội dung sau:
Kể từ ngày 01/02/2013, mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án mới (download) được áp dụng thay thế mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án đã hướng dẫn trước đây.
Theo đó, các doanh nghiệp khi đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư phải thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án đã được cấp phép theo mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án mới hoặc theo mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tuy nhiên, các quý cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư cần lưu ý:
- Mẫu Phiếu thông tin tình hình thực hiện dự án mới chỉ được áp dụng để báo cáo khi doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư.
- Các mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/03/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn còn giá trị thực hiện và vẫn được quy định tại điều kiện ràng buộc của dự án như một hình thức báo cáo định kỳ của doanh nghiệp.
- Các quy định về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn thực hiện bình thường theo quy định trước đây đã hướng dẫn (tham khảo tại đây).
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để quý cơ quan, doanh nghiệp, Nhà đầu tư được biết và thực hiện./.

Số lượt người xem: 2952Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB