Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức

Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
 
Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
 
Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc pham vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Quyết định số 3720/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố.
 
Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 3503/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danhmục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danhmục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý củaThanh tra thành phố.

 

Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/ hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 189/QĐ-SKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quuyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý củaThanh tra thành phố.

 

Quyết định số 470/QĐ-SKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục đính kèm


Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định 245/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phụ lục I

Phụ lục II


Quyết định 244/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Quyết định số 5543/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Danh mục ban hành kèm theo QĐ

 

Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục ban hành kèm theo QĐ


Quyết định số 6390/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Danh mục ban hành kèm theo QĐ

 

Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nội dung của TTHC

Danh mục ban hành kèm theo QĐ


Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thủ tục ODA

 

Thủ tục HTX LHHTX

Doanh nghiệp xã hội


Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 1078/QĐ-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh mục đính kèm

Thủ tục I đính kèm

Thủ tục II đính kèm


Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục đính kèm


Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Danh mục đính kèm

Nội dung thủ tục kích cầu đính kèm


Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 28  tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục 01 đính kèm

Thủ tục 02 đính kèm


Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh mục thủ tục hành chính đính kèm

Nội dung của thủ tục hành chính đính kèm

 


Số lượt người xem: 18717Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB