Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

January, 2021

January 12
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
January 11
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư