Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Posts

November, 2020

November 16
Quyết định 4117/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
November 13
Triển khai bộ sản phẩm tuyên truyền nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
November 10
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng tháng 12/2020
November 05
Thông báo nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2020