Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Posts

March, 2019

March 30
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 4/2019
March 30
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2019
March 20
Triển khai các Sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019
March 08
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 11/3/2019