Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Văn bản đính kèm.
Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định về ban hành Kế hoạch tổ chức  thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo - Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 09/2022 và biểu mẫu đăng ký
Thông báo đính kèm. Biểu mẫu đính kèm.
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 05/HĐPH ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo nội dun...
LIÊN KẾT WEB