Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Quyết định về ban hành Kế hoạch tổ chức  thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo - Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 09/2022 và biểu mẫu đăng ký
Thông báo đính kèm. Biểu mẫu đính kèm.
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 05/HĐPH ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo nội dun...
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3623/STP-PBGDPL ngày 05 tháng 8 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 2400/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. (Đính kèm Văn bản số 2400/HĐP và danh sách các Luật:  - Luật Thi đua, khen thưởng 2022;  ...
Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 2079/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, việc chuyển đổi Điểm thu từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sang Đ...
LIÊN KẾT WEB