Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 07/2022
Thông báo đính kèm.
Góp ý Luật Đấu thầu (sửa đổi)
- Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi); - Phụ lục Một số nội dung quan trọng của dự thảo.
Thông tin cảnh báo đối với Công ty TNHH Hóa chất Bảo Minh AG
 “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317166004 cấp ngày 23/02/2022 của Công ty TNHH Hóa chất Bảo Minh AG là không có hiệu lực theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.”  
Thông tin cảnh báo đối với Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm
  “Công ty Cổ phần Di sản Quốc tế Hồ Tràm, Mã số doanh nghiệp: 0316035016 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2019 thuộc trường hợp bị giải thể doanh nghiệp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (nay được quy định tương ứng tại điểm c Khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã có 05 (năm)...
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 06/2022
Thông báo đính kèm.
LIÊN KẾT WEB