Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khảo sát giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động và thích nghi với dịch Covid-19
Ngày 14/10/2021, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh có Công văn số 270/ĐKKD-TH đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố phối hợp thu thập Phiếu khảo sát giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động và thích nghi với dịch Covid-19 để tổng kết các bài học kinh nghiệm, có thêm cơ sở thực tiễn tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng các chính sá...
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ Điều 71 và Điều 72 Luật Đầu tư và Điều 102, Điều 104, Điều 105 - Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư truy cập trên Hệ thống thông tin quốc gia v...
Về việc hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
Công văn đính kèm .
Về việc mời tham gia Khóa tập huấn trực tiếp về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google
Công văn đính kèm.
Về liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh kể từ ngày 01/10/2021
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, nhằm vừa đảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”, gắn liền với đảm bảo nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính nhà nước và tỷ lệ sử dụng của người dân đối với các dịch...
LIÊN KẾT WEB