Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
Thông báo đính kèm
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 324/BKHĐT-PCngày 20/01/2021 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện theo ý kiến của các Thành viên Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành. Đồng thời...
Thông báo tạm ngưng tiếp Quý doanh nghiệp đến liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào thứ năm, ngày 31/12/2020
Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Để triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và thực hiện kế hoạch nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh – Cục Quản lý đăng ký kinh doanh sẽ ngắt kết nối tới Ứng dụng đăng ký do...
Thông báo tạm ngừng hoạt động Chương trình Phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nhà
Để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các biểu mẫu, trình tự, thủ tục của các loại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; đồng thời, nhằm nâng cấp, bổ sung thêm chức năng, tiện ích trong việc soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tạm n...
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
- VB của Bộ. - CV yêu cầu BC. - Phụ lục 1 - Đề cương BC. - Phụ lục 2 - Biểu 2.1 - 2.2 - 2.3 - Phụ lục 2 - Biểu 2.4 - Phụ lục 2 - Biểu 2.5 - Phụ lục 2 - Biểu 2.6 - Phụ lục 2 - Biểu 2.7A - 2.7B - 2.7C - 2.7D - Phụ lục 3
LIÊN KẾT WEB