Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Triển khai thí điểm Chương trình hỗ trợ kích cầu trực tuyến
Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thí điểm “Đăng ký chương trình kích cầu trực tuyến” trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại địa chỉ đường dẫn: http://120.72.100.66/vie/webappDN/TNHHCPQM/index_KichCau.asp). -  Chủ đầu tư các dự án có thể đăng nhập vào địa chỉ đường dẫn nêu trên để gửi thông tin đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư củ...
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý năm 2020
Công văn đính kèm Đề cương Báo cáo Mẫu biểu đính kèm
Thông tin liên hệ
    DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN   Stt   Họ và tên   Chức vụ ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB