Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tin liên hệ
    DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ   Stt   Họ và tên ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
Dịch vụ công trực tuyến
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   STT   Tên thủ tục hành chính   Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân thành phố/Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 5/2020
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB