Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 02/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
CV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. CV của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. File VB word. Phụ lục bảng biễu.
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 12/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2019
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB