Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Triển khai các Sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019
Công văn đính kèm. Biểu mẫu đăng ký điều chỉnh KHV 2019. CV gửi UBNDTP về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 11/3/2019
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành ...
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 3/2019
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Công văn 152/SKHĐT-TH ngày 07/01/2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (file đính kèm) Phụ lục 1 - Đề cương báo cáo (File đính kèm) Phụ lục 2 - Têu cầu biển mẫu (File đính kèm) Phụ lục 3 - Tình hình báo cáo (File đính kèm) Biểu 2.1 - 2.2 - 2.3 (File đính kèm) Biểu 2.4 (File đính kèm) Biểu 2.5 - 2.6A - 2.6B (File đính kèm)
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2019
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB