Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHDT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 11/3/2019
Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2019. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thay thế cho các mẫu văn bản ban hành ...
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 3/2019
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Công văn 152/SKHĐT-TH ngày 07/01/2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (file đính kèm) Phụ lục 1 - Đề cương báo cáo (File đính kèm) Phụ lục 2 - Têu cầu biển mẫu (File đính kèm) Phụ lục 3 - Tình hình báo cáo (File đính kèm) Biểu 2.1 - 2.2 - 2.3 (File đính kèm) Biểu 2.4 (File đính kèm) Biểu 2.5 - 2.6A - 2.6B (File đính kèm)
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2018
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB