Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Công văn 152/SKHĐT-TH ngày 07/01/2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (file đính kèm) Phụ lục 1 - Đề cương báo cáo (File đính kèm) Phụ lục 2 - Têu cầu biển mẫu (File đính kèm) Phụ lục 3 - Tình hình báo cáo (File đính kèm) Biểu 2.1 - 2.2 - 2.3 (File đính kèm) Biểu 2.4 (File đính kèm) Biểu 2.5 - 2.6A - 2.6B (File đính kèm)
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu và Lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2018
Thông báo lớp ôn thi CCHN   Thông báo lớp ĐTCB
Về việc triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018
Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018. Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 7062/BKHĐT-ĐKKD ngày 05/10/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo: 1/ Đối với...
LIÊN KẾT WEB