Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu và Lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2018
Thông báo lớp ôn thi CCHN   Thông báo lớp ĐTCB
Về việc triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018
Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018. Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 7062/BKHĐT-ĐKKD ngày 05/10/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thông báo: 1/ Đối với...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu và lớp đấu thầu qua mạng tháng 10/2018
Thông báo lớp đấu thầu cơ bản Thông báo lớp đấu thầu qua mạng
Tuyển chọn tư vấn lập Chiến lược phát triển du lịch TPHCM
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào đường link dưới http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/Home/moduleId/564/ma/TTCD/controller/HanhChinhDuKhach/action/HoatDongSDL
LIÊN KẾT WEB