Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 10/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo về việc thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư và báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
Luật Đầu tư năm 2014 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Theo đó, Điểm a Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định: “Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư” (gọi tắt là “báo cáo về hoạt động đầu tư”). Ngày 18 tháng 11 năm 2...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 9/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 8/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo về Thời gian, Thủ tục giải quyết cấp điện.
Quý Doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau: http://cskh.hcmpc.com.vn/chitiettin/60
LIÊN KẾT WEB