Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 7/2017
Thông báo đính kèm.
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
File đính kèm
Cơ chế, chính sách về hệ sinh thái khởi nghiệp
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm...
Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
Ngày 08/05/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2183/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Quyết định đính kèm.
Kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 ...
LIÊN KẾT WEB