Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 07/2016
1. SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TỪ 01/01/2016 ĐẾN 31/07/2016: Thành phố thu hút được 2,05 tỷ USD, tương ứng với khoảng 80% giá trị vốn đầu tư cùng kỳ. - Đăng ký cấp mới: 693,43 triệu USD - Đăng ký tăng thêm: 265,57 triệu USD - Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước khoảng 1.128 triệu USD. Tổng số dự án -...
Chương trình đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, tố chức nâng cao năng suất chất lượng và đối mới sáng tạo năm 2016
Nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo và các chương trình hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp, tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, công cụ, mô hình nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Kinh phí tố chức thực hiện các nội dung...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 8/2016
Thông báo đính kèm
Thành phố tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Ngày 01 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3907/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với mục tiêu cụ thể “Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có ít nhất 500.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó c...
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017
Triển khai chỉ thị tại Công văn số 5281/BKHĐT-HTX ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017(đính kèm Đề cương hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017); Công văn 6753/VP-CNN ngày 13 tháng 07 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triể...
LIÊN KẾT WEB