Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo đính kèm
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014
          Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ theo Điều 71 – Luật Đầu tư năm 2014, Điều 53 đến Điều 55 - Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đăng ký tài khoản truy cập theo Biểu mẫu đính ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ NGHỊ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TẠI VĂN BẢN SỐ 11035/BKHĐT-ĐTNN NGÀY 15/12/2015
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 11035/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động của...
Công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tin chi tiết www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx
Thông báo về một số cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết (đang cập nhật ...)
Nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tra cứu các cam kết Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết để áp dụng vào quá trình thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư cũng như tham khảo phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư liệt kê một số cam kết sau: - Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ ký kết giữa Việt Nam và Tổ chức thươn...
LIÊN KẾT WEB