Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

January 11
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
December 28
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2019
December 03
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2018
October 30
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu và Lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2018
October 09
Về việc triển khai thi hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp, nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018
October 08
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu và lớp đấu thầu qua mạng tháng 10/2018
September 04
Tuyển chọn tư vấn lập Chiến lược phát triển du lịch TPHCM
September 04
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu tháng 9/2018
August 28
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu tháng 9/2018
August 23
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 9/2018
1 - 10Next