Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Lịch trực tiếp công dân của ban giám đốc

September 30
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2020
July 03
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020
April 03
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2020
December 31
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2020
September 30
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2019
July 02
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2019
March 30
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2019
December 25
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 3/2019
September 25
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2018
June 27
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2018
1 - 10Next