Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016
Thông tư 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 của Bộ Công an ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. File đính kèm
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015
Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo QĐ số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006. File đính kèm
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (File đính kèm)
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/31/2019 10:10 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(31/05/2019 10:11 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
345
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/5/2017 9:15 AMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/10/2017 09:19 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
793
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/13/2017 10:40 AMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(13/09/2017 10:46 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
249
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/7/2017 3:10 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(07/08/2017 15:18 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
167
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/5/2017 1:45 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(07/08/2017 15:08 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
221
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh5/12/2017 1:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(12/05/2017 13:29 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
231
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh12/5/2016 1:55 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/12/2016 14:00 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
290
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh11/4/2016 4:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(04/11/2016 16:39 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
160
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/6/2016 10:30 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(06/10/2016 22:38 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
196
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/6/2016 10:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(06/10/2016 22:38 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
116
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/12/2016 4:50 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(12/08/2016 16:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
279
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/5/2016 4:50 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/08/2016 16:54 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
332
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/3/2016 3:00 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(03/08/2016 15:04 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
147
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/3/2016 3:00 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(03/08/2016 15:04 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
169
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/9/2016 11:20 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(24/02/2017 15:01 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
333
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/9/2016 11:20 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(24/02/2017 15:02 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
386
LIÊN KẾT WEB