Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thông tin báo chí > Categories

Category : Ng�����i ph��t ng��n

May 31
Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
June 09
Thông báo số 7310/TB-SKHĐT ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực)
June 09
Thông báo số 1862/TB-SKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (Hết hiệu lực)