Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thanh tra, khiếu nại, tố cáo > Categories

Category : Quy tr��nh th��� t���c

December 29
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo
March 18
Quyết định 875/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
July 09
Ý kiến đóng góp của người dân
July 09
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu( thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra Sở hoặc Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh)
July 09
Thủ tục giải quyết tố cáo
July 09
Quy chế tiếp công dân
July 09
Nội quy tiếp công dân
July 09
Quyết định thành lập tổ tiếp công dân
July 09
Toàn văn bản
July 09
Quyết định 277/QĐ-SKHĐT Về việc bãi bỏ Quyết định 79/QĐ-SKHĐT