Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thanh tra, khiếu nại, tố cáo > Categories

Category : V��n b���n ph��p lu���t

January 06
Công bố thông tin
January 06
Toàn văn Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
January 06
Toàn văn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
January 06
Toàn văn Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
November 16
Toàn văn Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Bắt đầu có hiệu lực ngày 15/11/2021)
November 16
Toàn văn Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân (Bắt đầu có hiệu lực ngày 15/11/2021)
December 29
Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
July 23
Luật Khiếu nại 2011
July 23
Luật Tố cáo 2018
July 23
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
1 - 10Next