Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Thanh tra, khiếu nại, tố cáo > Categories

Category : Văn bản pháp luật

December 29
Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
July 23
Luật Khiếu nại 2011
July 23
Luật Tố cáo 2018
July 23
Luật Phòng chống tham nhũng 2018
July 04
Lĩnh vực Xử lý vi phạm hành chính
July 04
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân
September 17
Thanh tra
September 17
Toàn văn Dự thảo
September 17
Phòng chống tham nhũng
1 - 10Next