Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND TP. HCM
Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành,lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND TP. HCM
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
LIÊN KẾT WEB