Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hết hiệu lực)
Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP
Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hết hiệu lực)
Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND TP. HCM (hết hiệu lực)
Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND
Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố
Chỉ thị số 31/2011/CT-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố
Chỉ thị số 31/2011/CT-UBND ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
LIÊN KẾT WEB