Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Luật Quy hoạch và Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch
Luật Quy hoạch. Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch.
Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ (Hết hiệu lực)
Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ (Hết hiệu lực)
Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP
Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB