Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 của Bộ Tư pháp

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1503/STP-THPL ngày 20 tháng 4 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

(Đính kèm Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2021)


Số lượt người xem: 113Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB