Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1625/STP-KTrVB ngày 29 tháng 4 năm 2021 về triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển điện tử được đăng công khai trên môi trường mạng giúp cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng miễn phí trên Cổng thông tin điện tử pháp điển (địa chỉ: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx). Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.


Số lượt người xem: 318Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB