Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền VBQPPL có hiệu lực

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 339/STP-BTTP ngày 25 tháng 01 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

(Đính kèm Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020)


Số lượt người xem: 410Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB