Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:50 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(13/02/2023 10:54 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
40
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:45 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
0
No
0
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(13/02/2023 10:56 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
22
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:55 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 14:28 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
53
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 13:54 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
22
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/29/2022 3:00 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(29/06/2022 15:04 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
24
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/11/2022 9:35 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(11/02/2022 09:40 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
231
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư1/26/2022 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(26/01/2022 10:23 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
27
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư9/17/2021 10:00 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 10:06 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
217
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/17/2021 9:15 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 09:41 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
104
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:29 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
113
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:26 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
318
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/31/2021 4:40 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(31/03/2021 16:44 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
99
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/9/2021 3:15 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/03/2021 15:20 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
265
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/4/2021 4:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(04/02/2021 16:12 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
410
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/7/2020 9:10 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(07/08/2020 09:16 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
193
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/5/2020 8:30 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/06/2020 08:38 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
117
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/16/2020 1:45 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(16/03/2020 13:48 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
168
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/17/2015 4:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(29/09/2015 14:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
349
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/27/2013 2:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
2
No
HCM\bioadmin
(30/09/2015 09:13 AM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
283
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/1/2013 2:40 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
98
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/31/2013 2:20 PM0 Pending
Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
1
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/1/2013 2:50 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
154
  
HCM\bioadmin8/23/2012 10:00 AM0 Pending
tom tat noi dung thu nghiem
0
No
10
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
578
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(19/10/2015 16:19 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
830
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:05 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
239
  
System Account6/15/2012 4:40 PM0 Pending
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
2
No
218
  
System Account6/15/2012 3:00 PM0 Pending
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
2
No
120
  
System Account6/15/2012 2:20 PM0 Pending
Luật Thanh tra ngày 15/11/2010(bãi bỏ Luật Thanh tra ngày 15/06/2004)
2
No
116
1 - 30Next
LIÊN KẾT WEB