Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/7/2020 9:10 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(07/08/2020 09:16 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
147
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/5/2020 8:30 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/06/2020 08:38 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
22
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/16/2020 1:45 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(16/03/2020 13:48 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
97
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/17/2015 4:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(29/09/2015 14:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
310
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/27/2013 2:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
2
No
HCM\bioadmin
(30/09/2015 09:13 AM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
283
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/1/2013 2:40 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
98
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/31/2013 2:20 PM0 Pending
Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
1
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/1/2013 2:50 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
154
  
HCM\bioadmin8/23/2012 10:00 AM0 Pending
tom tat noi dung thu nghiem
0
No
10
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
515
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(19/10/2015 16:19 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
791
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:05 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
198
  
System Account6/15/2012 4:40 PM0 Pending
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
2
No
218
  
System Account6/15/2012 3:00 PM0 Pending
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
2
No
120
  
System Account6/15/2012 2:20 PM0 Pending
Luật Thanh tra ngày 15/11/2010(bãi bỏ Luật Thanh tra ngày 15/06/2004)
2
No
116
  
System Account6/15/2012 2:15 PM0 Pending
2
No
145
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(28/05/2014 07:59 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
71
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo
2
No
76
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
2
No
54
  
System Account6/14/2012 2:17 PM0 Pending
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.
2
No
70
  
System Account6/14/2012 2:16 PM0 Pending
Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 53/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.
2
No
53
  
System Account6/14/2012 2:15 PM0 Pending
Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 31/11/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư.
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(31/07/2014 14:23 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
57
  
System Account6/14/2012 2:15 PM0 Pending
Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(31/07/2014 14:22 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
45
  
System Account6/14/2012 2:15 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(31/07/2014 14:21 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
97
  
System Account6/14/2012 2:15 PM0 Pending
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(31/07/2014 14:22 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
53
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 1:55 PM0 Pending
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/08/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.
2
No
71
  
System Account6/14/2012 1:54 PM0 Pending
Quyết đinh số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/04/2012 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2
No
116
LIÊN KẾT WEB