Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 966/STP-PBGDPL ngày 13 tháng 3 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” về việc phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng n...
Tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 501/STP-BTTP ngày 03 tháng 02 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Công văn số 151/HĐPH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu...
Tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính
Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 339/STP-BTTP ngày 25 tháng 01 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu gi...
Tuyên truyền thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Đính kèm Tờ gấp giới thiệu về Thừa phát lại và Tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:55 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 14:28 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
31
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 13:54 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
15
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/29/2022 3:00 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(29/06/2022 15:04 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
13
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/11/2022 9:35 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(11/02/2022 09:40 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
219
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư1/26/2022 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(26/01/2022 10:23 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
21
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư9/17/2021 10:00 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 10:06 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
207
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/17/2021 9:15 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 09:41 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
96
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:29 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
106
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:26 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
229
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/31/2021 4:40 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(31/03/2021 16:44 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
84
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/9/2021 3:15 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/03/2021 15:20 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
248
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/4/2021 4:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(04/02/2021 16:12 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
401
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/7/2020 9:10 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(07/08/2020 09:16 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
187
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/5/2020 8:30 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/06/2020 08:38 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
107
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/16/2020 1:45 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(16/03/2020 13:48 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
156
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/17/2015 4:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(29/09/2015 14:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
334
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/27/2013 2:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
2
No
HCM\bioadmin
(30/09/2015 09:13 AM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
283
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/1/2013 2:40 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
98
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/31/2013 2:20 PM0 Pending
Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
1
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/1/2013 2:50 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
154
  
HCM\bioadmin8/23/2012 10:00 AM0 Pending
tom tat noi dung thu nghiem
0
No
10
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
567
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(19/10/2015 16:19 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
823
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:05 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
229
  
System Account6/15/2012 4:40 PM0 Pending
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
2
No
218
  
System Account6/15/2012 3:00 PM0 Pending
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
2
No
120
  
System Account6/15/2012 2:20 PM0 Pending
Luật Thanh tra ngày 15/11/2010(bãi bỏ Luật Thanh tra ngày 15/06/2004)
2
No
116
  
System Account6/15/2012 2:15 PM0 Pending
2
No
145
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(28/05/2014 07:59 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
71
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo
2
No
76
1 - 30Next
LIÊN KẾT WEB