Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền thừa phát lại theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Đính kèm Tờ gấp giới thiệu về Thừa phát lại và Tài liệu tuyên truyền về Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14. Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dự luận xã hội quan tâm
Để thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tân, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến nội dung Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Công văn đính kèm
Toàn văn bản
Đang cập nhật ... STT Loại văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú I Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp           II Lĩnh v...
Góp ý khoản, Điều chưa phù hợp với tình hình thực tế
Đang cập nhật ...
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:50 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(13/02/2023 10:54 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
40
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:45 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
0
No
0
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/13/2023 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(13/02/2023 10:56 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
22
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:55 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 14:28 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
53
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(12/08/2022 13:54 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
22
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/29/2022 3:00 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(29/06/2022 15:04 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
24
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/11/2022 9:35 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(11/02/2022 09:40 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
231
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư1/26/2022 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(26/01/2022 10:23 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
27
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư9/17/2021 10:00 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 10:06 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
217
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/17/2021 9:15 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(17/09/2021 09:41 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
104
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:29 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
113
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/05/2021 13:26 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
318
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/31/2021 4:40 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(31/03/2021 16:44 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
99
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/9/2021 3:15 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/03/2021 15:20 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
265
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/4/2021 4:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(04/02/2021 16:12 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
410
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/7/2020 9:10 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(07/08/2020 09:16 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
193
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/5/2020 8:30 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(05/06/2020 08:38 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
117
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/16/2020 1:45 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
Yes
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(16/03/2020 13:48 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
168
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/17/2015 4:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(29/09/2015 14:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
349
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/27/2013 2:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
2
No
HCM\bioadmin
(30/09/2015 09:13 AM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
283
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/1/2013 2:40 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
98
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/31/2013 2:20 PM0 Pending
Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
1
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/1/2013 2:50 PM0 Pending
2
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
154
  
HCM\bioadmin8/23/2012 10:00 AM0 Pending
tom tat noi dung thu nghiem
0
No
10
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
578
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(19/10/2015 16:19 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
830
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:05 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
3
No
HCM\bioadmin
(29/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
239
  
System Account6/15/2012 4:40 PM0 Pending
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
2
No
218
  
System Account6/15/2012 3:00 PM0 Pending
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
2
No
120
  
System Account6/15/2012 2:20 PM0 Pending
Luật Thanh tra ngày 15/11/2010(bãi bỏ Luật Thanh tra ngày 15/06/2004)
2
No
116
1 - 30Next
LIÊN KẾT WEB