Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 05/HĐPH ngày 25 tháng 7 năm 2022 về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh PAPI trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp các văn bản pháp luật theo nội dung của ...
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 8 năm 2022)
Thực hiện đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 3623/STP-PBGDPL ngày 05 tháng 8 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 2400/HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. (Đính kèm Văn bản số 2400/HĐPH  và danh sách các Luật: - Luật Thi đua, khen thưởng 2022;  - Luậ...
Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 2079/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, việc chuyển đổi Điểm thu từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ...
Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương và Thành phố
Thực hiện theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Văn bản số 419/STP-PBGDPL  ngày 28 tháng 01 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến Văn bản số 419/STP-PBGDPL ngày 28 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Văn bản số 273/HĐPH và Văn bản số 276/UBND-NCPC) của Sở Tư pháp về việc ban hành Danh mục các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp tết Nhâm Dần 2022 của Trung ương ...
Văn bản số 324/STNMT-PC ngày 14 tháng 01 năm 2022 (đính kèm Phụ lục I, II) của Sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Danh mục Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Văn bản đính kèm

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
    
    
    
  Category
    
    
  Edit
    
    
    
  ItemShortContent
    
    
    
  PostCheckerComment
    
  PostApproverComment
    
  PostPublisherComment
    
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:55 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (12/08/2022 14:28 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  49
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/12/2022 1:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (12/08/2022 13:54 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  19
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/29/2022 3:00 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (29/06/2022 15:04 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  17
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/11/2022 9:35 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (11/02/2022 09:40 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  222
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư1/26/2022 10:20 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (26/01/2022 10:23 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  23
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư9/17/2021 10:00 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (17/09/2021 10:06 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  209
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/17/2021 9:15 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (17/09/2021 09:41 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  98
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (05/05/2021 13:29 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  107
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/5/2021 1:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (05/05/2021 13:26 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  267
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/31/2021 4:40 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (31/03/2021 16:44 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  92
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/9/2021 3:15 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (05/03/2021 15:20 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  256
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư2/4/2021 4:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (04/02/2021 16:12 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  405
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư8/7/2020 9:10 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (07/08/2020 09:16 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  190
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư6/5/2020 8:30 AMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (05/06/2020 08:38 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  111
    
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư3/16/2020 1:45 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  Yes
  No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  (16/03/2020 13:48 PM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
  163
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh9/17/2015 4:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (29/09/2015 14:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  342
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh8/27/2013 2:25 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Pending
  2
  No
  HCM\bioadmin
  (30/09/2015 09:13 AM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
  283
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh8/1/2013 2:40 PM0 Pending
  2
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (17/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  98
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh7/31/2013 2:20 PM0 Pending
  Luật số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng
  2
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  1
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh6/1/2013 2:50 PM0 Pending
  2
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (17/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  154
    
  HCM\bioadmin8/23/2012 10:00 AM0 Pending
  tom tat noi dung thu nghiem
  0
  No
  10
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:15 PMGóp ý Dự thảo VBQLPL0 Approved
  3
  No
  HCM\bioadmin
  (29/09/2015 16:27 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
  570
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:10 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (19/10/2015 16:19 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  825
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh7/9/2012 12:05 PMTuyên truyền VBQPPL có hiệu lực0 Approved
  3
  No
  HCM\bioadmin
  (29/09/2015 16:26 PM) Người xuất bản: HCM\bioadmin
  234
    
  System Account6/15/2012 4:40 PM0 Pending
  Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
  2
  No
  218
    
  System Account6/15/2012 3:00 PM0 Pending
  Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.
  2
  No
  120
    
  System Account6/15/2012 2:20 PM0 Pending
  Luật Thanh tra ngày 15/11/2010(bãi bỏ Luật Thanh tra ngày 15/06/2004)
  2
  No
  116
    
  System Account6/15/2012 2:15 PM0 Pending
  2
  No
  145
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
  Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
  2
  No
  No presence informationPhạm Tuấn Anh
  (28/05/2014 07:59 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
  71
    
  No presence informationPhạm Tuấn Anh6/14/2012 2:18 PM0 Pending
  Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo
  2
  No
  76
  1 - 30Next
  LIÊN KẾT WEB