Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Về việc báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện báo cáo đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất giải pháp theo yêu cầu nội dung công điện và Phụ lục đính kèm định kỳ 02 lần một tháng.

 (Công điện số số 01/CĐ-BKHĐT và Phụ lục kèm theo được đăng tải trên website tại địa chỉ: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn; mục “Kinh tế - xã hội/ Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”/Phụ lục báo cáo đánh giá tác động Covid-19).

 

Để kịp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1 theo đường công văn và email (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư, email tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn, điện thoại 38.297.829, fax 38.295.008) trước ngày 13 và ngày 27 hằng tháng.

Kính đề nghị Quý cơ quan gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Công điện số 01/CĐ-BKHĐT

Phụ lục đính kèm


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB