Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2018

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 07 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; căn cứ Khung hướng dẫn số 5610/BKHĐT-TH ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 07 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch năm 2018 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian được ghi trong Chỉ thị 05 bằng đường công văn và email: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn (Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội) để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

File Công văn

Khung hướng dẫn KH 2018

Phụ lục


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB