Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội

Dự thảo báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; căn cứ Khung hướng dẫn số 4333/BKHĐT-TH ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Công văn số 5477/VP-THKH ngày 14 tháng 06 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kính đề nghị các đơn vị khẩn trương góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 02/08/2016 theo đường công văn và email: tonghop.skhdt@tphcm.gov.vn (Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội) để kịp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Dự thảo báo cáo sơ bộ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Phụ lục đính kèm


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB